Tillandsia.hu
0
...

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

Jelen űrlap kitöltésével kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a fentiekben általam önkéntesen szolgáltatott személyes adataimat ....... szolgáltató, mint adatkezelő kezelje a hozzájárulásom visszavonásáig, abból a célból, hogy vásárlás céljából ajánlatokat juttasson el számomra.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

13./1., Általános tudnivalók

A Marczika Kertészeti és Kereskedelmi Kft. - továbbiakban Marczika Kft. - a weboldal felhasználóinak adatai tiszteletben tartásában érdekelt és elkötelezett.
A Marczika Kft. a weboldal üzemeltetésével összefüggésben vásárlói adatokat kezel és tart nyílván, melyeket az alábbiakban írunk le és hozzuk tudomásra milyen módon tároljuk, kezeljük és milyen céllal tesszük azt - illetve a felhasználó a róla szóló adatokat miként töröltetheti adatbázisunkból.


13./2., Személyes adatokkal kapcsolatos adatok rögzítése, adat feldolgozása és azok felhasználása

Az általunk kezelt adatok minden esetben a felhasználó/vásárló által önként megadott adatokból kerülnek ki. Ezen adatok megadását, rögzítését és használatát szintén a beleegyezésével tesszük - az alábbi feltételek tudomásulvételével és elfogadásával.
A megadott adatokat harmadik félnek nem adjuk ki a következő kivételek figyelembevételével. Az egyik kivétel, ha a megrendelt házhoz szállításhoz a futárszolgálatnak szükséges adatokat továbbítjuk (szállítási címben megadott név, cím, telefonszám, e-mailcím - melyek a házhozszállítás lebonyolításához szükségesek). A másik kivétel, mely esetben harmadik félnek kiadjuk személyes adatait, ha valamely hatóság vagy bíróság erre kifejezetten kötelezi a Marczika Kft. - t törvényes felhatalmazással.


13./3., Biztonság

A Marczika Kft. a számára megadott adatokat biztonságosan kezelve és tárolva tartja nyilván és illetékteleneknek hozzáférhetetlenül védi azokat.


13./4., Kiskorúak személyes adatai érdekében

A Marczika Kft. nem gyűjt olyan adatokat, melyekből a vásárló / felhasználó életkorára következtetni lehet. Amennyiben ön törvényes szülője, képviselője, felügyelője vagy gyámja felhasználónknak és tudomására jut, hogy kiskorú gyermeke adatai kerültek rögzítésre, kérésére töröljük azokat.


13./5., A megadott személyes adatok törléséről és módosításáról

Felhasználóink és vásárlóink jogosultak az általuk rendelkezésünkre bocsájtott adataikat módosíttatni vagy töröltetni - illetve egyeztetni azokat a Marczika Kft. - vel. Az ilyen jellegü kérésekre a lehető leggyorsabban igyekszünk válaszolni, ezeknek viszont levél vagy e-mail formájában tudunk eleget tenni, vagy személyesen telephelyünkön. Ezen kéréseket az alábbi címeken lehet megtenni/igényelni:

Levelezési és telephely cím: Marczika Kft. - 2030 Érd, Napvirág utca 4-2. Tel.: +36 23 375 094 Mobil.: +36 30 680 5420
e-mail cím: info@marczika.hu
Az 5., pontban meghatározott kéréseket/kérelmeket a Marczika Kft. megtagadhatja, ha az adott esetben törvényben meghatározott.


13./6., Az adatok kezeléséért felelős:

Marczika Kertészeti és Kereskedelmi Kft.
2030 Érd, Napvirág u 4-2.
Adószám: 13324711-2-13
Cégjegyzék szám: Pest Megyei Bíróság, 13-09-099915

 

13./7. Az adatkezelés és jogalapjai:
A személyes adatok kezelésének jogalapjai:
- a vásárló előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása;
- a vásárlóval kötött szerződés teljesítéséhez szükséges adatok és kezelésük;
- bizonyos esetekben a vásárló adatainak kötelező kezelése jogszabályi előírásokon alapul;
- bizonyos esetekben a vásárló személyes adatainak kezeléséhez a Marczika Kft. - nek és/vagy harmadik személynek fűződik jogos érdeke, mint például a webáruház működtetése, fejlesztése és biztonsága.

13./8. A Marczika Kft. tevékenységével kapcsolatos irányadó jogszabályok:
-a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (”GDPR”)
-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”)
-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”)
-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Eker tv.”)
-az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (”Ehtv.”)
-a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (”Fgytv.”)
-a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (”Sztv.”)

13./9. A MARCZIKA KFT. ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉS
Termékrendelés a tillandsia.hu webáruházból
A termékrendelés során a vásárló által megadott adatok a termékrendelés véglegesítését követően kerülnek elküldésre a Marczika Kft. részére. Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a CIB Bank kezeli, ezzel kapcsolatos adatokat nem gyűjt a Marczika Kft..

Az adatkezelés célja:
A Marczika Kft. által forgalmazott termékek tárgyában kötött szerződés létrehozása és teljesítésének figyelemmel kísérése, megvalósulása. A vásárlásból/szerződésből származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Az e-mail cím kezelésének a célja az Ekertv. 6. § (2) bekezdése alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése (visszaigazoló e-mail küldése).

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés a vásárlóval kötött szerződés, valamint a Marczika Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettségek  teljesítéséhez  szükséges [GDPR  6.  cikk  (1)  bek.  b)  és  c) pontja]

A kezelt adatok köre:
Vezeték és keresztnév, e-mailcím, szállítási és számlázási cím, telefonszám és a vevő vásárlásainak adatai.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatokat a Marczika Kft. a megrendelés teljesítésétől a polgári jog öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli majd ezt követően törlésre kerülnek. A vásárlás során kiállított számlákat a Sztv. 169. § (1) és (2) bekezdései okán 8 év időtartamig kerülnek megőrzésre.

A személyes adatok címzettjei:
Az egyes megrendelések adatai elektronikusan, a tárhelyszolgáltató szerverén Magyarországon kerülnek tárolásra. A futárszolgálat részére csak a termék kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatok kerülnek átadásra: a vásárló neve, szállítási címe, e-mail címe és telefonszáma. Az vásárló nevének és szállítási címének átadása a termék kézbesítéséhez szükséges, az e-mail cím és a telefonszám pedig a kiszállításhoz szükséges  kapcsolattartás céljából szükséges. A termékrendelés során kiállított számlát a Marczika Kft. megbízásából dolgozó Könyvelő részére kerülnek átadásra.

13./10. ADATKEZELÉS FOGYASZTÓI PANASZKEZELÉS SORÁN
A vásárló a Marczika Kft.-től vásárolt termékek vonatkozásában jogszabály által biztosított jogával élve kellékszavatossági és/vagy jótállási igényt jelenthet be a Marczika Kft. részére és/vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jogával élhet. A vásárló panaszát az info@marczika.hu e-mail címre írt e-maillel, vagy a +36 30 948 3695 telefonszámon tett bejelentésével továbbá postai küldemény formájában teheti/küldheti meg.

Az adatkezelés célja:
A Marczika Kft. által forgalmazott termékek a jogszabályból eredő kellékszavatossági kötelezettség alapján bejelentett igény teljesítése és kezelése valamint az egyéb panasz és/vagy tájékoztatás iránti kérések megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés a vásárlóval kötött szerződés, illetve vonatkozó jogi kötelezettség (Fgytv. 17/A-C §) teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontja].

A kezelt adatok köre:
Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, megrendelésszám, a panaszkezelés során a vásárló által megadott egyéb adatok.
Az adatkezelés időtartama:
A  beérkezett  panaszokat  (jótállási-,  kellékszavatossági  igény,  kártérítési igény, elállási nyilatkozat, stb.) a polgári jogi általános öt éves elévülési idő végéig (Ptk. 6:22. §) kezeli a Marczika Kft., ezt követően törlésre kerülnek. A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján a vásárló szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig őrzi a Marczika Kft..
A személyes adatok címzettjei:
A fogyasztói panaszkezelés során felvett adatokat szükség esetében a hatósághoz/bírósághoz kerülnek továbbításra. Az e-mail-ben írt panaszok a Tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek rögzítésre elektronikus formában.


13./11. Adatkezelés a marczika.eu webáruház meglátogatása során
A tillandsia.hu webáruház annak meglátogatásával automatikusan adatokat  gyűjthet. Az  adatgyűjtés  sütik (cookie-k) használatával történik.

Az adatkezelés célja:
A webáruház rendeltetésszerű működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, a honla-pot érő támadások beazonosítása.

Az adatkezelés jogalapja:
A Marczika Kft. ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a webáruház rendeltetés szerű és biztonságos működését biztosítani lehessen. Egyes sütik (cookie-k) használatának jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR  6. cikk (1) bek. a) pontja]

A személyes adatok címzettjei:
Az adatok a tárhelyszolgáltató szerverén kerülnek rögzítésre elektronikus formában.

13./12. JOGORVOSLAT
A Marczika Kft. kifejezetten kéri vásárlóit, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszukkal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg ügyfélszolgálatunkat a webáruház felületén feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.
A vásárló jogosult a Marczika Kft. által végzett adatkezelésről tájékoztatást kérni;
- a Marczika Kft. által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését kérni;
-tiltakozni az adatkezelés ellen és kérni az adatai esetleges törlését (a kötelező adatkezelés kivételével);
-gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát;
-bíróság előtt jogorvoslattal élni, továbbá a felügyelő hatóságnál panaszt tenni, illetve eljárást kezdeményezni (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
-Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
-Telefon: +36 (1) 391-1400
-Fax: +36 (1) 391-1410
-E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
-Honlap:https://naih.hu/
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
13./13. AZ ÖN JOGAI
Hozzájárulás visszavonása
Ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja
-a regisztráció törlésével,
-az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
-a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.